Skip Navigation
נכתב במקור
מאי 5, 2020
מעודכן
ספטמבר 9, 2020

לקוחות WPML ששומרים על התוקף המינויים שלהם יקבלו 10,000 מילים של תרגום אוטומטי חינם כל חודש.

כיצד לקבל את 10,000 המילים

היכנס לאתר WordPress שבו מותקן WPML, בקר בדף WPML ← ניהול תרגום ולחץ על הכרטיסייה כלי תרגום. תראה תיבה לפדיון המילים.

Claiming free words for automatic translation
פדיון מילים בחינם עבור תרגום אוטומטי

תוכל לאפס את מכסת התרגום האוטומטי בחינם ל-10,000 מילים פעם בחודש.

אם מופעלים מספר אתרים בחשבון wpml.org שלך, רק אחד יכול לפדות את מכסת התרגום בחינם. תוכל לחבר את חשבונות התרגום עבור אתרים שונים כדי לשתף את הפרס במספר אתרים שאתה מריץ.

מי יכול לקבל מכסת תרגום אוטומטי בחינם זו?

אם כבר יש לך תוכנית פעילה למילות תרגום אוטומטי, עדיין תוכל לפדות את 10,000 המילים בחינם. אם תשתמש במילים, קודם ייעשה שימוש ב-10,000 המילים בחינם. WPML יתחיל לספור את המילים לתשלום החודשי רק לאחר שתשתמש בכל המכסה של התרגום בחינם.