Skip Navigation
מעודכן
ינואר 2, 2020

ניתן לכבות את עורך התרגום המתקדם בכל עת ולחזור לשימוש בעורך הקלאסי.

כיבוי עורך התרגום המתקדם יעביר את כל התרגומים שסומנו כהושלמו לעורך התרגום הקלאסי. המשמעות היא שתרגומים שהושלמו לא יאבדו ושכל התרגומים שלך יישארו במקומם אפילו אם תפסיק להשתמש בעורך התרגום המתקדם.

אם יש לך משימות תרגום בביצוע, התרגומים האלו לא יהיו זמינים לאחר הפסקת השימוש בעורך התרגום המתקדם. כדי להימנע מכך, סמן את כל התרגומים שבביצוע כהושלמו. זכור שברגע שתגדיר משהו כהושלם בעורך התרגום המתקדם, הוא יוחל באופן אוטומטי עלה אתר שלך.

אם תחליט להפעיל חזרה את עורך התרגום המתקדם, יהיה ניתן להפעיל מחדש את משימות התרגום שהיו בביצוע לפני כיבויו, בדיוק מאותה נקודה.

כדי לכבות את עורך התרגום המתקדם ולהשתמש במקומו בעורך התרגום הקלאסי, עבור אל הדף WPML -> הגדרות. שם, במקטע כיצד לתרגם פוסטים ודפים בחר את האפשרותהשתמש בעורך התרגום הקלאסי של WPML.

מעבר חזרה לעורך התרגום הקלאסי
מעבר חזרה לעורך התרגום הקלאסי