כדי ליצור סוגים מותאמים אישית ב-WordPress רב-לשוני, יש להצהיר עליהם בהתאם לנוהל המומלץ של WordPress:

 1. ודא שהם רשומים בוו 'init'
 2. לעולם אל תשתמש בקריאת GetText עבור סוג פוסט מותאם אישית
 3. השתמש תמיד בקבועים TRUE ו-FALSE. ייתכן ש-0 ו-1 לא יפעלו.
 4. חפש את התיעוד המלא בעיין בקודקס של WordPress – http://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_type

להלן דוגמה עובדת שבה אנו משתמשים באתר.

<?php

add_action('init', 'icl_theme_register_custom', 0);

function icl_theme_register_custom() {

    register_taxonomy(

        'service_type',

        array('post', 'page'),

        array(

            'hierarchical' => true,

            'label' => 'Service type',

            'query_var' => true,

            'rewrite' => true

        )

    );        register_post_type( 'testimonial',

        array(

            'description' => __( 'Testimonials.' ),

            'labels' => array(

                'name' => __( 'Testimonials' ),

                'singular_name' => __( 'Testimonial' ),

                'add_new' => __( 'Add New' ),

                'add_new_item' => __( 'Add New Testimonial' ),

                'edit' => __( 'Edit' ),

                'edit_item' => __( 'Edit Testimonial' ),

                'new_item' => __( 'New Testimonial' ),

                'view' => __( 'View Testimonial' ),

        ...

לאחר מכן תוכל לבחור אם לתרגם סוגים מותאמים אישית או לא.

אם אתה משתמש במודול 'ניהול התרגום' עבור אל WPML->ניהול התרגום, ולחץ על הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. אחרת, ללא המודול 'ניהול התרגום', תמצא את האפשרויות תחת WPML->אפשרויות תרגום.

הגדרת תוכן רב-לשוני בתחתית מסכי עריכה

כאשר ניתן לתרגם סוגים מותאמים אישית, יש להם מאפייני שפה. כל ערך יופיע רק עבור שפה ספציפית ויהיה ניתן לתרגם אותו לשפות האחרות.

WPML יסנן את הערכים לפי שפה כשתשתמש בקריאות API של WordPress כדי לטעון אותם.

כאשר לא ניתן לתרגם סוגים מותאמים אישית, WPML לא יסנן אותם והערכים יופיעו עבור כל השפות. דבר זה שימושי אם הנתונים לא ייחודיים עבור השפות.