Skip Navigation

Hãy tìm biểu tượng Sẵn sàng đa ngôn ngữ trên các chủ đề trước khi bạn mua chúng.

Biểu tượng này có nghĩa là chúng tôi đã thử nghiệm chủ đề và chứng nhận nó. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với tác giả và giới thiệu họ đến chương trình chứng nhận của chúng tôi.

Chủ đề sẵn sàng đa ngôn ngữ

Nhiều chủ đề hoạt động tốt trên các trang web đa ngôn ngữ. Để đảm bảo điều này là như vậy, chúng tôi cộng tác với các tác giả chủ đề để thực hiện thử nghiệm khả năng tương thích rộng rãi. Dưới đây là danh sách các chủ đề hiện được WPML chứng nhận:

Theme name
Theme house
Compatibility Status
Testing info
(M) Social
BuddyPress
Compatible with WPML
Tested on: 20/Th11/2013
907
Feature-rich multipurpose
Compatible with WPML
Tested on: 09/Th6/2015
Aardvark
Feature-rich multipurpose
Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 4.49 Tested on: 06/Th2/2024
Accelerate Pro
Business & Corporate
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 2.2.8 Tested on: 20/Th8/2020
Accounting
Business & Corporate
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 3.6.1 Tested on: 27/Th3/2019
Acerola
Portfolio
Compatible with WPML
Version 1.3 Tested on: 12/Th1/2016
Adrenalin
Feature-rich multipurpose, WooCommerce & eCommerce
Compatible with WPML
Version 2.2.3 Tested on: 14/Th7/2023
Adrenaline
Business & Corporate
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 1.7.3 Tested on: 04/Th6/2018
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 5.0.1 Tested on: 29/Th10/2023
Adventurous Pro
Feature-rich multipurpose
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 4.5.1 Tested on: 15/Th5/2022
Agenzy
Portfolio
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 1.1.2 Tested on: 11/Th11/2016
Aleph
WooCommerce & eCommerce
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 4.0.5 Tested on: 14/Th5/2017
Almaira Shop
Lightweight Multipurpose, WooCommerce & eCommerce
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 1.2.1 Tested on: 15/Th3/2021
Amalie
Blog
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 1.2.2 Tested on: 19/Th1/2021
Amory
Blog
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 1.1 Tested on: 17/Th6/2016
Ample Pro
Feature-rich multipurpose
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 2.2.1 Tested on: 20/Th8/2020
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 1.0.0 Tested on: 11/Th10/2017
Anaglyph Lite
Feature-rich multipurpose
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 1.6 Tested on: 07/Th8/2018
Apicona
Health, Medical
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 12.3.0 Tested on: 08/Th12/2016
aplus
Portfolio, WooCommerce & eCommerce
Compatible with WPML
Version 1.3 Tested on: 09/Th6/2015
App Mojo
WooCommerce & eCommerce
Compatible with WPML
Tested on: 14/Th2/2014
Applique
Fashion
Compatible with WPML
Version 1.4.1 Tested on: 14/Th4/2016
Aria
WooCommerce & eCommerce
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 9.4 Tested on: 06/Th5/2024
Arise
Feature-rich multipurpose
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 2.2.3 Tested on: 23/Th1/2024
Arnold
Portfolio
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 1.8.4.1 Tested on: 13/Th1/2021
Artday
Art, WooCommerce & eCommerce
Has known issues
Arthemia
News & Magazine
Compatible with WPML
Version 4.1.0 Tested on: 04/Th9/2015
Aruba Nights
Blog, WooCommerce & eCommerce
Compatible with WPML
Version 2.5 Tested on: 07/Th5/2015
Astra
Lightweight Multipurpose
Compatible with WPML, Recommended, Tested by WPML team
Version 4.0.13 Tested on: 27/Th2/2024
Astro
Photography
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 8.8 Tested on: 06/Th5/2024