Skip Navigation

Bạn có thể nhận hóa đơn thuế WPML và cập nhật thông tin thanh toán trong tài khoản WPML của mình.

Làm cách nào tôi có thể tìm thấy hóa đơn thuế của mình?

Đăng nhập vào tài khoản WPML của bạn và nhấp vào liên kết Lịch sử thanh toán và hóa đơn .

Truy cập lịch sử thanh toán và hóa đơn của bạn
Truy cập lịch sử thanh toán và hóa đơn của bạn

Bạn sẽ thấy một danh sách các đơn đặt hàng của bạn. Nhấp vào liên kết Xem đơn hàng bên cạnh đơn hàng mà bạn cần hóa đơn.

Xem hóa đơn cho một đơn hàng cụ thể

Thao tác này sẽ mở hóa đơn thuế cho đơn đặt hàng và bao gồm tất cả thông tin thuế công ty của OntheGoSystems.

Ví dụ về hóa đơn WPML

Hóa đơn chứa tất cả thông tin thuế của công ty chúng tôi.

Làm cách nào để cập nhật thông tin thanh toán của tôi?

Bạn có thể cập nhật chi tiết thanh toán của mình bất kỳ lúc nào. Để thực hiện việc này, hãy đi tới Chi tiết cá nhân và mật khẩu trong tài khoản WPML của bạn.

Truy cập thông tin cá nhân và mật khẩu trên trang tài khoản WPML của bạn
Truy cập thông tin cá nhân và mật khẩu trên trang tài khoản WPML của bạn

Tại đây, bạn có thể cập nhật tất cả thông tin của mình như họ và tên, công ty, số VAT, v.v.

Cập nhật thông tin thanh toán
Cập nhật thông tin thanh toán