Skip Navigation

Hãy tìm biểu tượng Sẵn sàng đa ngôn ngữ trên các plugin trước khi bạn mua chúng.

Biểu tượng này có nghĩa là chúng tôi đã thử nghiệm plugin và chứng nhận nó. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với tác giả và giới thiệu họ đến chương trình chứng nhận của chúng tôi.

Plugin sẵn sàng đa ngôn ngữ

Nhiều plugin hoạt động tốt trên các trang web đa ngôn ngữ. Để đảm bảo điều này là như vậy, chúng tôi cộng tác với các tác giả plugin để thực hiện thử nghiệm khả năng tương thích rộng rãi. Đây là danh sách các plugin hiện được WPML chứng nhận:

Plugin name
Plugin house
Compatibility Status
Testing info
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 2.7.47 Tested on: 07/Th11/2022
Being reviewed, Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 7.0.06 Tested on: 30/Th10/2017
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 3.0.4 Tested on: 20/Th5/2019
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 11.4.4 Tested on: 08/Th2/2024
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 9.2.1 Tested on: 28/Th8/2023
Compatible with WPML, Recommended, Tested by the author
Version 1.0.95 Tested on: 20/Th6/2024
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 3.8.12 Tested on: 08/Th4/2024
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 7.9.1 Tested on: 06/Th7/2022
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 1.8.6 Tested on: 29/Th3/2023
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 6.9.27 Tested on: 14/Th5/2024
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 1.52.3 Tested on: 20/Th6/2024
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 2.0.0 Tested on: 18/Th4/2023
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 4.5.9.2 Tested on: 10/Th1/2024
Compatible with WPML, Recommended
Version 6.3 Tested on: 24/Th5/2024
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 5.9.3 Tested on: 26/Th11/2020
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 0.8.8.3 Tested on: 22/Th4/2021
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 4.8.1 Tested on: 20/Th6/2024
Compatible with WPML, Tested by WPML Team. No new changes affecting the compatibility confirmed by the author
Version 5.3.2 Tested on: 20/Th6/2024
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 2.7.3 Tested on: 06/Th10/2023
Compatible with WPML, Confirmed by the author
Version 3.6.2 Tested on: 06/Th5/2024
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 2.2.6 Tested on: 10/Th2/2024
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 5.1.1 Tested on: 10/Th2/2024
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 1.15.9 Tested on: 10/Th2/2024
Compatible with WPML, Recommended, Tested by the author
Version 1.20.8 Tested on: 10/Th2/2024
Compatible with WPML, Has known issues, Tested by the author
Version 2.16.2 Tested on: 08/Th9/2023
Compatible with WPML, Tested by the author
Version 4.26.2 Tested on: 16/Th11/2023
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 1.0.0 Tested on: 21/Th8/2020
Compatible with WPML, Tested by WPML team
Version 5.3 Tested on: 11/Th12/2023
Not working
Version 1.6.62 Tested on: 14/Th12/2023
Compatible with WPML, Recommended, Tested by WPML team
Version 4.6.5 Tested on: 20/Th6/2024