Skip Navigation

Hãy tìm biểu tượng Sẵn sàng đa ngôn ngữ trên các plugin trước khi bạn mua chúng.

Biểu tượng này có nghĩa là chúng tôi đã thử nghiệm plugin và chứng nhận nó. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với tác giả và giới thiệu họ đến chương trình chứng nhận của chúng tôi.

Tiện ích mở rộng WooCommerce sẵn sàng đa ngôn ngữ

Nhiều tiện ích mở rộng WooCommerce hoạt động tốt trên các trang web đa ngôn ngữ. Để đảm bảo, chúng tôi làm việc với các tác giả plugin và thực hiện thử nghiệm rộng rãi. Sau đó, chúng tôi liệt kê các plugin đó ở đây.

Trang này liệt kê các tiện ích mở rộng WooCommerce . Để có danh sách tổng quát hơn về các plugin đã được thử nghiệm với WPML , hãy xem danh sách các plugin tương thích .

Để sử dụng tất cả các plugin này, bạn sẽ cần WPMLWooCommerce Đa ngôn ngữ .