Skip Navigation

Một trong những điều đầu tiên bạn cần quyết định khi thiết lập một trang web đa ngôn ngữ là ai sẽ dịch nó. Bạn có thể thêm từng người dịch làm người dùng vào trang web của mình, chỉ định các cặp ngôn ngữ, sau đó chỉ định công việc dịch cho họ trong Quản lý dịch thuật . Người dùng được thêm làm người dịch cũng có thể đóng vai trò là người đánh giá bản dịch tự động.

Có hai cách bạn có thể thêm từng người dịch hoặc người đánh giá để làm việc trên trang web của mình:

 1. Thông qua trình hướng dẫn cài đặt
 2. Thông qua Quản lý dịch thuật

Thêm người dịch và người đánh giá thông qua trình hướng dẫn cài đặt

Lần đầu tiên bạn định cấu hình WPML , nó sẽ giúp bạn thiết lập ai sẽ dịch trang web của bạn.

Để thêm người dịch:

 1. Ở bước Translation Mode các bạn chọn Translate What You Choose và nhấn Continue .
Chọn chế độ dịch Dịch những gì bạn chọn
 1. Một màn hình hỏi Ai sẽ dịch? mở ra. Chọn Người dùng của trang này và nhấp vào nút Thêm người dịch .
  Nhấp để thêm người dùng của trang web làm người dịch
  1. Chọn xem người dịch mới của bạn là người dùng hiện tại của trang web hay người dùng mới.
  2. Đặt các cặp ngôn ngữ. Điều này sẽ đảm bảo rằng người dùng chỉ xuất hiện dưới dạng tùy chọn người dịch hoặc người đánh giá khi công việc dịch thuật phù hợp với cặp ngôn ngữ của họ.

   Thêm người dịch và người đánh giá thông qua Quản lý dịch thuật

   Chuyển đến trang WPML → Quản lý dịch thuật và nhấp vào tab Người dịch .

   Tại đây, bạn có thể thêm người dịch hoặc chỉnh sửa cặp ngôn ngữ của người dịch hiện có bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì .

   Thêm người dịch hoặc chỉnh sửa cặp ngôn ngữ trong Quản lý dịch thuật

   Gửi công việc dịch thuật cho người dịch

   Khi người dịch của bạn được thiết lập, bạn có thể thấy họ trong danh sách người dịch trong Giỏ dịch . Bạn cũng có thể giao công việc cho First available . Điều này sẽ mang lại cho mọi dịch giả có các cặp ngôn ngữ được yêu cầu có cơ hội đảm nhận công việc dịch thuật khi họ sẵn sàng.

   Xin lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy những người dịch có cặp ngôn ngữ phù hợp với công việc dịch thuật.

   Chọn người dịch – chỉ những người dịch có cặp ngôn ngữ phù hợp với công việc dịch thuật mới xuất hiện trong danh sách

   Sau khi người dịch đảm nhận và hoàn thành công việc dịch thuật, người dịch thứ hai không thể đảm nhận công việc tương tự nữa. Nếu bạn muốn người dịch khác biên tập, đánh giá cùng một bản dịch thì bạn cần gửi lại nội dung cần dịch và giao cho người dịch đó.

   Người dịch là người đánh giá bản dịch tự động

   Bạn có thể chọn dịch tự động toàn bộ trang web của mình bằng chế độ Dịch mọi thứ tự động . Hoặc, bạn có thể gửi các bài đăng và trang cụ thể để dịch ở chế độ Dịch những gì bạn chọn . Trong cả hai trường hợp, bất kỳ người dùng nào bạn thêm vào trang web của mình với tư cách là người dịch cũng có thể đóng vai trò là người đánh giá bản dịch tự động.

   Người dịch có thể truy cập WPMLBản dịch để xem lại công việc dịch tự động theo cặp ngôn ngữ của họ. Họ cũng được thông báo qua email khi có công việc dịch tự động mới trong các cặp ngôn ngữ của họ để xem xét.

   Người dịch đang xem xét công việc dịch tự động theo cặp ngôn ngữ của họ

   Nếu bạn là người dịch, hãy xem tài liệu của chúng tôi về cách làm người đánh giá trên các trang WPML để biết thêm thông tin.