עוצב על-ידי Automattic — בקר Akismet

Akismet is an advanced hosted anti-spam service aimed at fighting the latest and dirtiest tactics embraced by the world’s most proficient spammers, it learns and evolves every single second of every single day.

Version 4.1.1 נבדקה לאחרונה בתאריך: 16/אפר/2019

נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML

הורד