דלג על ניווט
משאבים שימושיים

Akismet תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

Akismet

– פותח על-ידי Automattic

גרסה 5.3

נבדקה לאחרונה בתאריך: דצמבר 11, 2023

Akismet is an advanced hosted anti-spam service aimed at fighting the latest and dirtiest tactics embraced by the world’s most proficient spammers, it learns and evolves every single second of every single day.

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.