דלג על ניווט
משאבים שימושיים

XML Sitemap & Google News feeds תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

XML Sitemap & Google News feeds

– פותח על-ידי RavanH

גרסה 5.1.2

נבדקה לאחרונה בתאריך: אפריל 24, 2019

This plugin dynamically creates feeds that comply with the XML Sitemap and the Google News Sitemap protocol.

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.