דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Erreur fatale après la mise à jour

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français

2 6 לפני 6 חודשים, 3 שבועות

Andrés

Woocommerce multilingual

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français

2 2 לפני 11 חודשים, 3 שבועות

Noman

The endpoints don't remain translated

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français

2 14 לפני 1 שנה, 4 חודשים

Andrés

The endpoint need to be translated each few hours

נוצר על ידי constantinS-4 בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 4 חודשים

Andrés

Some of my medias don't appear 1 2

נוצר על ידי constantinS-4 בEnglish Support
Quick solution available

2 20 לפני 1 שנה, 9 חודשים

constantinS-4

La licence ne fonctionne pas.

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français

2 2 לפני 1 שנה, 12 חודשים

Andrés

Je peut pas traduire un widget et une partie de la page checkout

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français
Quick solution available

2 11 לפני 2 שנים

Andrés

Je n'arrive pas a traduire un text dans un plugin (GDPR donc très important et u

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français
Quick solution available

2 3 לפני 2 שנים

constantinS-4

The translation of a product doesn't working

נוצר על ידי constantinS-4 בEnglish Support

2 10 לפני 2 שנים, 1 חודש

Bruno

When I do a bulk action with my orders the backshop change the language

נוצר על ידי constantinS-4 בEnglish Support

2 4 לפני 2 שנים, 2 חודשים

Bigul

When I bulk finish my orders my shop goes from french to english

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français

2 5 לפני 2 שנים, 2 חודשים

José Arcos

Issue with the translation of a product

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français

2 7 לפני 2 שנים, 2 חודשים

José Arcos

Cannot find a html text in the header to translate it

נוצר על ידי constantinS-4 בEnglish Support
Quick solution available

2 5 לפני 2 שנים, 3 חודשים

constantinS-4

Mes pages ne se sauvegardent pas après être traduit

נוצר על ידי constantinS-4 בAssistance en français

2 12 לפני 2 שנים, 9 חודשים

Andrés

My Invoices are not translated and many other issues also

נוצר על ידי constantinS-4 בEnglish Support

3 7 לפני 3 שנים

constantinS-4


All articles written by constantinS-4: